Surat Lamaran Pekerjaan Pabrik                                                                                                         Cirebon, 22 Desember 2011

Yth. Direktur PT.
Jl.  
Cirebon


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap                              :    
Tempat / tanggal lahir                      :    
Pendidikan                                     :   
Alamat                                           :    

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan pada Perusahan yang Bapak/Ibu Pimpin.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga saya lampirkan surat-surat yang mungkin diperlukan, yaitu :

1.      Foto copy KTP
2.      Foto 4 x 6
3.      Kartu Kuning
4.      SKCK
5.      Transkrip Nilai
6.      SKHU
7.      Foto copy ijazah
8.      Riwayat Hidup
9.      Surat Keterangan Dokter

Saya berharap agar dapat diterima sebagai karyawan pada Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin.
Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                                     Hormat saya,


                                                                                                               ___________________


Link Dowload  Lamaran Pekerjaan DI SINI